Novosti

Tokom protekla tri mjeseca, Projekat USAID/Sweden FARMA II pružao je pomoć Sektoru za poljoprivredu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH) u cilju ažuriranja prvobitne Mape puta, koju je Vijeće ministara potpisalo 2010. godine.


Projekat USAID/Sweden FARMA II će pružiti podršku akterima iz javnog i privatnog sektora u cilju provedbe različitih elemenata ažurirane Mape puta, s posebnim naglaskom na proizvode životinjskog porijekla (mlijeko i mliječne proizvodi i perad) koje bi bilo moguće izvoziti u Evropsku uniju. Drugi nacrt revidirane "Mape puta za ispunjenje zahtjeva sigurnosti i kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u skladu sa opredijeljenosti BiH za pristup Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i sticanje statusa kandidata za članstvo u EU", dostavljen je nadležnim organima u BiH na završne komentare. Očekuje se da će Vijeće ministara usvojiti ovaj dokument u narednih 6 mjeseci.

Ovaj dokument će svim nivoima vlasti pomoći da se uspostavi učinkovit mehanizam koordinacije o pitanjima koja se odnose na EU. U MVTEO BiH naglašavaju da je jedna od najvažnijih aktivnosti iz Mape puta definiranje uloga i nadležnosti institucija u lancu prehrambenog sektora. Revidirana Mapa puta će dati procjenu trenutnog stanja kvaliteta i regulatorne infrastrukture u BiH i definirati preostale prepreke za ispunjavanje zahtjeva sigurnosti i kvaliteta hrane u skladu s obavezama koje je BiH preuzela u cilju sticanja statusa kandidata za članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i EU.