Novosti

USAID/Sweden FARMA II je organizirao 12 info sesija o Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora u Bihaću, Banjoj Luci, Doboju, Tuzli, Bijeljinu, Sarajevu, Bratuncu, Bugojnu, Trebinju, Mostaru i Posušju. Pitanja i odgovore sa sesija saznajte ovdje!

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružaoce usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške, te na taj način doprinesu jačanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora.

Više detalja o pozivu, saznajte ovdje: Link

_____________________________________________

Pitanja i odgovori:

P: Da li se ovim pozivom može finansirati oprema?

O: Može ukoliko služi za potrebe treninga. Npr. ako je u školi pečlarstva potrebno nabaviti neku sitnu opremu, nekoliko košnica isl., a što je potrebno da se obuka izvrši što kvalitetnije.

P: Da li se iznos od 500 USD i pravilo tri ponude odnosi i na konsultante, odnosno na ukupnu sumu koju će konsultant dobiti ili se odnosi samo na pojedinačnu cijenu po danu?

O: Odnosi se samo na pojedinačnu cijenu po danu, a ne na ukupni iznos, tako da ukoliko pojedinačni dnevni iznos ne prelazi vrijednost 500 USD, nisu potrebne tri ponude. 

P: Na šta se misli u pozivu kad se kaže “dovoljan broj” zainteresiranih npr. Za trening ili studijsko putovanje? Koji je to dovoljan broj?

O: Nema određen broj, ali troškovi moraju biti razumni. Ne može se npr. tražiti maksimalni iznos granta od kojeg će korist imati samo 5 farmera.  

P: Na šta se misli kad se kaže da jedan farmer mora imati ukupno 8 sati treninga? Da li se misli na jedan trening u trajanju od 8 sati?

O: Po FARMA II pravilima da bi neko bio registriran kao korisnik FARMA II projekta mora imati najmanje 8 sati neke vrste asistencije. Ovo znači da jedan farmer može učestvovati na više kombinovanih aktivnosti. 

P: Da li jedna organizacija može podnijeti više aplikacija za različita područja i različite aktivnosti?

O: Da, ali se takođe unutar jedne aplikacije mogu kombinovati aktivnosti iz svih sedam paketa. Naravno, ukupna vrijednost budžeta ne smije prelaziti maksimalni dozvoljeni iznos.  

P: Ko može biti konsultant kojeg želimo angažovati? Da li to mora biti neki profesor s fakulteta?

O: Ne mora biti osoba s fakulteta. Potrebno je da neko ima dokazano iskustvo i ko ima reference kojima će dokazati to svoje iskustvo. Konsultant ne mora biti iz BiH, može se angažovati i neko iz regije ili iz inostranstva.  

P: Ako imamo zadrugu koja želi da proširi aktivnosti, da li ti proizvođači koje bi uključili u tu planiranu aktivnost moraju biti postojeći članovi zadruge ili to može biti neko ko nije član zadruge?

O: Korisnici ne moraju biti samo članovi zadruge.  

P: Da li kooperanti zadruge koji će biti korisnici projekta moraju biti registrovani u APIFu ili AFIPu?

O: Ne, ali je poželjno da budu.

P: Ako apliciramo za odlazak na neki sajam koji se dešava npr. u avgustu, a grant ne bude odobren do tog datuma, da li možemo onda promijeniti sajam ili preusmjeriti sredstva na neku drugu aktivnost?

O: Sve aktivnosti i vrijeme implementacije će biti definisane prije potpisivanja ugovora. Nakon toga se aktivnosti ne mogu mijenjati.   

P: Da li su određeni neki procenti za implementing partnere?

O: Ne.

P: Da li npr. savjetodavna služba može pomoći udruženju kod izvještavanja, obzirom da mi unutar udruženja imamo limitirane kapacitete?

O: Da.  

P: Nemamo svoj prostor, koristimo tuđi, ali bez bez naknade, da li to može biti naše nefinansijsko učešće u troškovima?

O: Ne može. Učešće u troškovima nije obavezno i neće biti eliminatorno. Iz tog razloga, ukoliko stavljate nešto kao učešće u troškovima, potrebno je voditi računa da je to I dokazivo, odnosno da se može dokazati fakturom I izvodom kao dokazom o plaćanju.  

P: Da li objavljeni naučni radovi mogu biti dokaz reference (radi se o konsultantu koji bi vršio obuku)?

O: Da, mogu, ali ne mogu biti isključiva referenca. Potrebno je da konsultant ima dokazanog i predavačkog iskustva ukoliko to zadatak zahtijeva.

P: Da li je odluka opštine dovoljan dokaz o sufinanciranju?

O: Pismo namjere da će učestvovati u sufinansiranju i iznos je dovoljno samo kao namjera u fazi apliciranja. Ukoliko se projekat odobri, biće potreban dokaz i o utrošku tih sredstava.

P: Ako jednom aplikacijom obuhvatimo nekoliko paketa, da li nam to donosi veći broj bodova?

O: Ne.

P: Obzirom da će se raditi refundacija troškova, kako će to biti isplaćivano?

O: Troškovi će biti isplaćivani po isporučenim aktivnostima I dostavljenom izvještaju. Dinamika plaćanja se definiše ugovorom.  

P: Ako za neke treninge angažujemo konsultanta, da li FARMA II možete direktno platiti konsultantu za izvršeni rad?

O: Po ovom pozivu se vrši refundacija troškova.

P: Ukoliko se opredijelimo za sedmi paket koji se odnosi na promociju i ukoliko angažujemo neku marketing agenciju da nam radi promociju, da li to može uključivati i troškove kampanje koja bi uključila bilboarde, reklamu isl.?

O: Svi troškovi koji se odnose na promociju mogu biti uključeni.

P: Da li odmah trebamo predvidjeti sve troškove za aktivnosti koje planiramo sprovoditi projektom?

O: Da, svaka aktivnost mora biti uključena I svaki trošak isplaniran.

P: Da li se može npr. prijaviti posjeta nekom sajmu koji će se desiti iduće godine, ili aktivnosti moraju biti planirane samo za ovu godinu?

O: Sajam koji se održava iduće godine se može planirati, ukoliko se tako planira u ugovoru.

P: Ako firma već ima neki certifikat (npr. Global GAP), i želi da uključi nove kooperante u grupnu certifikaciju, da li se grantom može platiti priprema i certifikacija tih novih kooperanata?

O: Ne, jer firma već ima certifikat. Inače FARMA II projekat ne može snositi troškove certifikacije ni u slučaju novog certifikata.  

P: Da li su za apliciranje podobni samo oni koji su registrirani najmanje dvije godine?

O: Podobni za apliciranje su oni koji imaju najmanje dva završna računa.

P: Ukoliko se sad prijavimo za grant i potpišemo ugovor, da li se možemo prijaviti i na neki od narednih poziva?

O: Da.

P: Da li se firma može javiti za grant koji podrazumijeva podizanje svijesti na lokalnom nivou o npr. organskoj hrani?

O: Da.

P: Ako angažujemo marketing agenciju, da li ta agencija može da radi promociju samo za jednu firmu ili mora da uključi više firmi?

O: Može za jednu firmu, ali je poželjno da više korisnika u lancu vrijednosti ima koristi od grant sredstava.

P: Da li uz aplikaciju moramo dostaviti i reference za eksperte koje želimo angažovati?

O: Poželjno je.

P: Da li tri ponude dostavljamo dodmah, uz aplikaciju ili naknadno?

O: Jedna ponuda je dovoljna uz aplikaciju kako bi se vidjelo na osnovu čega je baziran budžet. Ukoliko se aplikacija odobri, dostavljate ostale dvije ponude. Ponude se dostavljaju samo za one stavke čija vrijednost prelazi 500 USD.

P: Da li u budžet uključujemo PDV?

O: Da. Plaćaju se iznosi s PDVom.

P: Da li ugovor s konsultantom pravimo mi ako se odobri grant ili FARMA II?

O: Ugovor s konsultantom zaključujete vi, kao nosioci projekta.  

P: Da li se mogu financirati studijska putovanja van BiH? Ako angažujemo agenciju koja bi nam organizvala studijsko putovanje, kako ih plaćamo?

O: Mogu se financirati studijska putovanja izvan BiH. Uvijek se radi o refundaciji troškova, što znači nakon isporučenog izvještaja.

P: Da li i u slučaju studijskog putovanja moramo obezbijediti 3 ponude?

O: Da, za svaku stavku čija vrijednost prelazi 500 USD, potrebno je obezbijediti tri uporedive ponude.  

P: Da li nekoliko udruženja mogu aplicirati zajedno?

O: Da, s tim da samo jedno udruženje može biti nosliac projekta, a ostali mogu biti partneri.

P: Da li oni koji su ranije dobijali grant sredstva od USAID-a ili vlade Šveske mogu aplicirati za projekat?

O: Da, ukoliko u prošlosti nisu zloupotrijebili sredstva.

P: Ako smo već aplicirali po pozivu RFA 008, ali još uvijek ne znamo rezultate, da li možemo sad ponovo aplicirati?

O: Da.

P: Šta je prihvatljiv trošak konsultanta?

O: Cijena rada, troškovi puta, smještaja i dnevnica.

P: Da li konsultant mora biti iz neke konsultantske kuće ili može biti pojedinac?

O: Može biti pojedinac koji ima dokazano iskustvo.

P: Da li lokalna opštinska razvojna agencija može direktno aplicirati?

O: Ne, ali može biti partner.

P: Da li može aplicirati zadružni savez?

O: Da.

P: Da li  može aplicirati savez udruženja?

O: Da.

P: Da li možemo unaprijed dobiti sredstva za nabavku laptopa i projektora koji će nam biti potrebni za treninge?

O: Sredstva se ne mogu dobiti unaprijed.

P: Kad su u pitanju ciljevi koje ćemo postaviti, do kad se moraju ispoštovati, ako je za neke potreban duži niz godina?

O: Potrebno je postaviti realne ciljeve koji će se moći ostvariti.  

P: Da li aplikant može imati interni računovodstveni sistem ili to mora biti eksterna računovodstvena agencija?

O: Može biti i interni knjigovodstveni sistem.

P: U pozivu piše da se mora dostaviti preliminarni spisak korisnika. Da li sad u toku apliciranja možemo navesti samo orjentacioni broj korisnika ili moramo sad znati imena i tačan broj korisnika?

O: Može se staviti npr. “najmanje 20 korisnika će proći obuku..”. Ukoliko već imate tačan broj i liste korisnika, tim bolje ali nije obavezujuće.

P: Da li postoji procentualno ograničenje za koordinatora projekta u odnosu na ukupnu vrijednost projekta?

O: Ne, ali procentualno učešće mora biti razumno u odnosu na obim aktivnsoti i broj učesnika.  

P: Da li oprema za laboratoriju može da bude dio ovog granta?

O: Da, ukoliko je ta oprema potrebna za trening.

P: Ako je u pitanju neka nova tehnologija o kojoj će učesnici treninga biti istrenirani, da li se za njih može nabaviti ta nova tehnologija?

O: Da, ukoliko je oprema potrebna tokom treninga. 

P: Da li se aplikacija popunjava na našem jeziku i da li se budžet radi u KM?

O: Aplikacija se dostavlja na jednom od lokalnih jezika. Budžet se dostavlja u konvertibilnim markama.

P: Da li projekat nosi dodatne bodove ako se projektom obuhvata šira regija?

O: Ne. Ocjenjuje se tehnički prijedlog projekta.

P: Ukoliko udruženje pošalje svoje članove da idu negdje na neku edukaciju, kako ćemo pravdati taj trošak, obzirom da se putni nalozi prave samo sa one koji su u radnom odnosu u Udruženju?

O: U tom slučaju je najbolje angažovati agenciju ili prevozničku firmu koja će ispostaviti fakturu. 

P: Da li firma može aplicirati za edukaciju svog osoblja na nekoj opremi koja se nalazi u Italiji?

O: Ne, jer takva aktivnost nema uticaj na širi lanac vrijednosti. 

P: Da li privatna firma može aplicirati za rebranding proizvoda i web shopa?

O: Da.

P: Da li važi isti kriterij i za aplikanta i za partnera?

O: Da.

P: Šta znači uspostavljen računovodstveni sistem?

O: To znači da imate bilanse stanja i uspjeha, da se može pratiti tok novca.

P: Šta znači ovo što je navedeno kao jedan od kriterija “da aplikant ima financijske mogućnosti da isprati aktivnosti”?

O: To znači da morate biti u stanju nešto isfinansirati, pa tek onda tražiti refundaciju troškova.

P: Što se tiče kapaciteta udruženja, da li to znači da udruženje mora imati nekog stalno zaposlenog?

O: Ne, ali mora imati dovoljan broj osoba koje će ispratiti aktivnost. Udruženje budžetom može predvidjeti osobu koju će uposliti na određeni broj dana mjesečno, a koja će biti zadužena da administrativno isprati aktivnost.   

P: Da li i za udruženja važi isti kriterij od najmanje 2 godine od osnivanja i da li je to eliminirajući kriterij?

O: Da.  

P: Da li je obavezno dostaviti i zadružnu reviziju za zadruge?

O: Ne.

P: Da li lokalni zavodi za poljoprivredu (općinski, kantonalni) mogu aplicirati za grant sredstva? O: Ne. Institucije koje su osnovane od strane općina, kantona, entiteta ili države, osim srednjih poljoprivrednih škola i poljoprivrednih fakulteta, ne mogu biti direktni korisnici granta.

P: Da li se referentne liste dostavljaju za zadnje 2 godine?

O: Referentne liste se dostavljaju za bilo koje dvije godine.

P: Da li se priznaju administrativni troškovi i do kojeg procenta?

O: Administrativni troškovi mogu biti priznati u nekom razumnom procentu u odnosu na vrijednost granta i broj korisnika.

P: Da li udruženje može aplicirati za analize mlijeka koje će raditi kantonalni zavod za hranu i veterinarstvo, a koji još nije akreditovan (akreditacija će biti završena do kraja godine)?

O: Da, ukoliko će se to koristiti usvrhu treninga. Npr. analizom se pokaže da farmeri u mlijeku imaju veliki broj bakterija i iz tog razloga ne mogu prodati mlijeko nekom otkupljivaču, nakon analizom utvrđenih nepravilnosti se održi trening koji će pokazati farmer na koji način će popraviti higijenu, u tom slučaju može. Ukoliko je to aktivnost koja neće doprinijeti poboljšanju situacije na terenu i ukoliko je to aktivnost koja se svakako radi, onda ne može biti dio granta.

P: Da li fizička osoba može aplicirati za certificiranje organske proizvodnje?

O: Kao pojedinac ne može, ali može preko udruženja ili zadruge.

P: Da li se ovim pozivom može nabavljati oprema koja je u službi treninga?

O: Da.

P: Da li obuku mora obavljati akreditirani konsultant?

O: Ne. obuku može obavljati konsultant koji ima dokazano iskustvo.

P: Ukoliko planiramo nabavljati neku opremu, da li ta oprema mogu biti npr. neke epruvete, teglice i druga potrošna oprema?

O: Da ukoliko je u službi treninga.

P: Da li jedan pravni subjekt može aplicirati sa više aplikacija?

O: Da.

P: Da li oprema koju već posjedujemo može biti naše učešće u troškovima?

O: Ne. učešće u troškovima mora biti dokazivo.

P: Firma ima IFS standard na jednoj lokaciji, a u planu je širenje firme na još jednu lokaciju na kojoj će takođe biti potrebno implementirati taj standard. Da li možemo aplicirati za tu aktivnost?

O: Ne, jer firma već ima taj isti certifikat, koji će samo biti proširen na drugu lokaciju.

P: Kako u ovom pozivu može učestvovati jedna marketing agencija?

O: Marketing agencija može aplicirati npr. za kampanju za podizanje svijesti o nekom važnom problem koji ima određen broj učesnika u lancu vrijednosti. Ili npr. promocija nekih domaćih proizvoda (npr. domaćih sireva isl.)

P: Da li srednja poljoprivredna škola, koja ima svoje imanje može aplicirati za sušaru koja će sluziti za potrebe obavljanja praktične nastave za učenike?

O: Da, ali bi bilo poželjno da škola nudi usluge obuke i farmerima.

P: Da li ovim pozivom FARMA II finansira start-up kompanije?

O: Ne.

P: Zainteresovani smo da napravimo jedan program posjeta raznim sajmovima. Da li se takvo nešto može finansirati?

O: Da.  

P: Da li partneri u projektu mogu dolaziti iz nekog drugog sektora, koje nije iz poljoprivrede, ali ima reference iz poljoprivrede?

O: Da.

P: Da li medijska grupacija, koja napravi aplikaciju u kojoj će aktivnost biti kampanja koja će pokrivati određeni broj firmi, pravi ugovor s FARMA II projektom ili s firmama koje su ukljucene u kampanju?

O: Medijska grupacija potpisuje ugovor s FARMA II projektom kao aplikant, a s firmama koje su učesnici može potpisati pismo namjere ili ugovor kojim će se definisati obaveze.

P: Da li Udruženje koje organizuje sajmove može aplicirati za povećanje broja štandova?

O: Da.

P: Da li možemo biti partneri na više projekata?

O: Da ukoliko imate kapacitet.

P: Da li organizator sajma u saglasnosti sa izlagačima, može aplicirati u ime izlagača?

O: Da.

P: Da li možemo aplicirati ako smo osnovani u novembru 2017 i za tu godinu nemamo finansijski izvještaj ili je on nula jer nije bilo nikakvog prometa po računu, ali imamo izvještaj za 2018 i već smo stekli neke reference?

O: Da, ukoliko imate dva finansijska izvještaja (nema veze što je jedan nula).

P: Da li ovaj certifikat o procjeni uticaja na okoliš mora izdati neka ovlaštena certifikacijka kuća? O: Ne. Izvještaj o procjeni uticaja na okoliš je certifikat koji imate na www.farmabih.ba

P: Da li je savjetodavna obuka mora biti u sklopu svake aktivnosti za koju apliciramo?

O: Ne. savjetodavna obuka je samo jedan od paketa na koji se možete prijaviti.  

P: Šta znači adekvatna grupa ljudi koja će ići na studijsko putovanje?

O: To znači da trošak mora biti adekvatan broju osoba u grupi.

P: Da li se troškovi refundiraju periodično?

O: Ugovorom se definišu periodi u kojima se refundiraju troškovi. To može biti mjesečno, kvartalno, na kraju ili po izvršenoj aktivnosti. Jedna od planiranih aktivnosti može biti npr. priprema studijskog putovanja i to može biti prva faktura koju će korisnik ispostaviti FARMA II projektu iako nije bilo stvarnog troška, te se taj novac može koristiti kao neki obrtni kapital za naredne aktivnosti.  

P: Da li putne troškove za konsultanta možemo uračunati u njegove ukupne troškove, bez odvajanja troška njegovog rada, putovanja, spavanja isl. i da li i u tom slučaju moramo obezbijediti tri ponude?

O: Ukoliko taj trošak na dnevnoj bazi ne prelazi 500 USD, onda nije potrebno.

P: Da li možemo angažovati agenciju koja će nam organizovati cijelo studijsko putovanje, uključujući put, spavanje, konsultanta ukoliko je potreban, posjete na terenu isl. i da li je u tom slučaju potrebno dostaviti tri ponude?

O: Da. Sve stavke koje su preko 500 USD vrijednosti moraju imati tri ponude. 

P: Kad je potrebno dostaviti tri ponude?

O: Ukoliko se grant odobri, tri ponude je potrebno dostaviti prije nego se napravi finalni budžet koji će biti dio ugovora.

P: U slučaju studijskog putovanja, da li udruženje mora prvo sve finansirati pa tek onda traziti refundaciju troškova?

O: Možete tražiti određen dio novca za pripremu studijskog putovanja, kad ustvari nemate prave troškove, ali ste isporučili nešto što je predviđeno ugovorom.

P: Kad i na osnovu čega pravimo fakturu?

O: Fakturu pravite na osnovu isporučenih usluga, dinamikom koja se definiše ugovorom. 

P: Da li mi kao nevladina organizacija možemo organizovati studijsko putovanje samo za članove jedne zadruge?

O: Da.

P: Da li na studijsko putovanje mogu ići samo članovi udruženja ili se može pridružiti neko ko nije član udruženja?

O: Može se pridružiti i neko ko nije član udruženja, ali ako će ta osoba imati koristi od tog studijskog putovanja.  

P: Da li se fakultet kao javna obrazovna institucija moze prijaviti za grant?

O: Da.

P: Dolazim iz udruženja koje nije u sustavu PDV-a. Da li pravimo budžet s PDV-om?

O: Da. Pravite budžet skoji uključuje PDV. Udruženja koja nisu u sustavu PDV-a će umjesto fakture, dostaviti zahtjev za plaćanje po isporučenoj usluzi.

P: Koji je period pravdanja troškova? Da li je od datuma objave poziva ili od datuma potpisivanja ugovora?

O: Od datuma potpisivanja ugovora.

P: Obzirom da neki paketi se mogu kombinovati, da li to onda dostavljamo kao jednu aplikaciju? O: Da.

P: Da li jedna firma može biti aplikant, a u drugoj aplikaciji partner?

O: Da.

P: Da li jedna osoba može biti koordinator ili konsultant na više aplikacija?

O: Da.

P: Da li mi kao zadruga možemo biti nosilac projekta, a udruženja koja su slabija i nemaju kapacitet da iznesu projekat, korisnici i partneri?

O: Da.

P: Da li naš vlastiti kadar može biti dio budžeta, kao konsultanti?

O: Ne ukoliko se radi o aktivnostima koje se svakako rade (npr. ako zadruga svakako vrši obuku svojih kooperanata).  

P: Da li ciljne grupe mogu biti iz više sektora?

O: Da.

P: Firma je započela s uvođenjem IFS standard. To je duži process i potrebno je vremena. Da li možemo uključiti troškove koji su već nastali i da se isti isplate retroaktivno po potpisivanju ugovora?

O: Ne. U obzir dolaze samo troškovi koji su nastali nakon potpisivanja ugovora.

P: Kod nabavke opreme da li postoji neki procentualni limit koliko se opreme može nabaviti?

O: Ne postoji procenat, ali u obzir dolazi samo neka manja oprema koja će biti u službi obuke.

P: Da li su projekti i analize koje smo radili radili dovoljni kao reference?

O: Da.

P: Da li su privatni zavodi podobni za apliciranje?

O: Da.

P: Mi smo konsultantska kuća koja radi na uvođenju standard. Kako ćemo mi obezbijediti tri ponude ako ćemo mi isporučiti uslugu?

O: Ukoliko ćete angažovati konsultante da rade na pripremi uvođenja standard, te ako konsultanti dnevno koštaju više od 500 USD potrebno je obezbijediti tri ponude. Ukoliko angažujete svoje ljude, obrazložićete troškove i vrijeme koje će osoba provesti na toj aktivnosti.

P: Kod uvođenja standarda, da li se može pokriti trošak i pripreme i certifikacije?

O: Pokriva se trošak pripreme za certifikaciju.

P: Mi kao savez pčelara radimo godišnji sajam koji uključuje i izlozbu i ocjenu meda, kao i treninge pčelara. Da li za ove analize koje će se raditi već uz aplikaciju moramo dostaviti ugovor sa zavodom koji će nam raditi analize?

O: Potrebno je dostaviti pismo namjere, kao i ponudu na osnovu koje će se bazirati budžet.   

P: Da li javna ustanova može biti pružalac usluga aplikantu?

O: Da.

P: Da li recertifikacija može biti dio aplikacije?

O: Ne.

P: Da li za angažman eksternih saradnika moramo praviti ugovor o djelu, da li se uključuju porezi i doprinosi i da li se konsultantu može isplatiti gotovina?

O: Potrebno je napraviti ugovor o djelu, koji uključuje poreze i doprinose. Gotovina se ne može isplaćivati.   

P: Da li dokumenti koje predajemo moraju biti ovjereni kod notara?

O: Ne. Aplikaciju i certificate koje ćete isprintati s web stranice www.farmabih.ba morate potpisati i ovjeriti vašim pečatom, dok kopije dokumenata koje šaljete nije potrebno ovjeravati. Ništa nije potrebno ovjeriti od strane notara.

P: Da li je tačno da se udruženja mogu prijaviti, a obrti ne mogu?

O: Da, obrti se ne mogu prijaviti direktno, ali mogu biti partneri u projektu, npr. kao članovi nekog udruženja ili grupe koja će imati koristi od granta. Obrti koji su u sustavu PDV-a se mogu prijaviti, ukoliko će projekat imati uticaj na lanac vrijednosti.  

P: Obzirom da vladine organizacije ne mogu aplicirati direktno, da li oni mogu biti partneri u projektu (npr. poljoprivredni zavodi)?

O: Vladine organizacije koje mogu pružati usluge mogu biti partneri u projektu. Npr. ukoliko ta organizacija može pokriti neke teme ili pružiti neke druge usluge kao što su analize, a koje će doprinijeti ostvarivanju ciljeva granta, mogu biti angažovani kao partneri u projektu.

P: Da li se naše učešće u troškovima mora uokviriti u 50,000 USD?

O: Ne, maksimalni iznos granta je 50,000 USD, a vaše učešće je dodatno i to predstavlja ukupnu vrijednost projekta. Po ovom pozivu niste u obavezi obezbijediti učešće u troškovima.   

P: Da li su svi ovi programi koje nudite vezani smo za treninge?  Mi kao pčelari smo planirali raditi na brendiranju meda. Da li možemo aplicirati za takvu aktivnost u okviru ovog poziva?

O: Ovaj poziv nije vezan isključivo za treninge. Brendiranje može biti aktivnost za koju ćete aplicirati. Ukoliko su za takvu aktivnost potrebni i neki treninzi, možete ih iskombinovati.

P: Obzirom da planiramo aplicirati kao Savez pčelara za brendiranje meda, da li članice Saveza mogu takođe i pojedinačno aplicirati za grant?

O: Mogu aplicirati i pojedinačno, ali ukoliko je ista odgovorna osoba i u Savezu u udruženju koje će posebno aplicirati, onda je potrebno da se neka druga osoba, npr. zamjenik predsjednika imenuje kao odgovorna osoba na tom projektu.

P: Da li više zadruga može aplicirati zajedno, a da im poljoprivredni zavod radi analize koje su potrebne?

O: Da, s tim da je jedna zadruga aplikant. Ostale zadruge mogu biti partneri. 

P: Šta su prilozi 6 i 7 u ovom paketu?

O: Oba ova certifikata ćete naći na našoj web stranici u sklopu paketa o ovom pozivu. Potrebno je da verziju na engleskom jeziku potpišete i stavite pečat i pošaljete zajedno sa aplikacijom. Verzije na lokalnom jeziku nije potrebno potpisivati.  

P: Da li mi kao uposlenici neke vladine organizacije možemo ići na studijska putovanja?

O: Da ukoliko će to doprinijeti ostvarivanju ciljeva granta.

P: Kako odabrati potencijalne zainteresirane osobe za treninge, da li selektivno ili javnim pozivom? O: Poželjno je da se raspiše javni poziv, kako bi svi članovi zadruge ili udruženja imali istu mogućnost da se prijave.

P: Da li je u budžetu prihvatljiva cijena koštanja npr. taksi prevoza npr. do neke farme?

O: Ne.

P: Da li organizacije koje imaju u toku ugovor sa FARMA II projektom mogu aplicirati za ovaj poziv? O: Da ukoliko su do sad ispoštovali uredbe ugovora koje su potpisali, ako su opravdali učešće u troškovima, ako su vršili redovno izvještavanje isl.

P: Kod odabira farmera, ako su nekoliko firmi koje imaju svoje kooperante partneri u projektu, da li te firme mogu same odabrati korisnike?

O: Da mogu, ali mora postojati neki kriterij za odabir korisnika.

P: Da li se u budžetu razdvaja učešće FARMA II projekta i učešće aplikanta?

O: Da.

P: Zašto obrt nije kvalificiran za apliciranje na ovaj poziv?

O: Zato jer obrt uglavnom nema kooperante, nije u sustavu PDV-a, nema financijske izvještaje i knjigovodstvo. Ukoliko obrt (Samostalni Preduzetnik) to sve ima, može aplicirati. Takođe, obrt može aplicirati kao član nekog udruženja.

P: Da li je li predloženi budžet koji se nalazi u aplikaciji striktan ili se može mijenjati?

O: Budžet koji je naveden u aplikaciji je samo primjer jednog budžeta. Vi ćete naravno budžet prilagoditi svojim potrebama.  Budzet je samo forma i svaki aplikant strukturu prilagođava svojim potrebama.